Oversergent uddannelse (VUT I)

Hærens mellemlederuddannelse til oversergent, VUT-I ML, er en militær uddannelse der sigter mod de fælleskompetencer der tegner oversergenten. Med faglæreren som den bærende identitetsfigur, bibringes eleven den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder og kompetencer til at fungerer på højere funktionsniveau som fører, leder, uddanner og vejleder for andre mellemledere.

I dette autoritetsløft ligger en fordring om en aktiv stillingstagen til den forøgede betydning af kerneværdierne for Hærens befalingsmænd: Rollemodel, mandskabsbehandling og faglighed. Ved den forøgede autoritet bidrager forløbet til operativ effekt i Hæren, med oversergenten som det primære omdrejningspunkt for basis, grund- og funktionsuddannelse. Uddannelsen søger bredt at styrke den kommende oversergents evne til at handle professionelt med en faglig bredde der sikrer, at hæren kan anvende sine oversergenter fleksibelt. Det er en uddannelse der veksler mellem teori og praktik, hvor uddannelsens teoretiske elementer giver eleven et grundlag for bevidst stillingstagen til forskellige løsningsmuligheder i deres arbejde.

Oversergentens praktiske virke understreges i særdeleshed ved gennemførelsen af en praktisk skydelederuddannelse. Skydelederuddannelsen er samtidigt en bærende aktivitet for førervirke, faglærervirke samt øvelse i praktisk ledelse af andre ledere.
Med udgangspunktet i rollerne som fører faglærer og leder bidrager den forøgede faglighed til at kvalificere et professionelt virke som oversergent, hvor fagligheden i særdeleshed er et fundament for hævdelse af en naturlig autoritet der ikke er påtvunget.

Hæren baserer sig på at levere effekt gennem sine enheder. Uddannelsen understøtter enhedsperspektivet ved at fokusere på motivation og samarbejde som to kerne elementer i det militære fællesskab.

Efter endt uddannelse skal eleven have opnået nedenstående viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • Forståelse for gældende operativ doktrin ud fra almene taktiske principper på delingsniveau.
 • Viden om sikkerhedsregler i f.m. skydning og ammunitionstyper anvendt i Hæren.
 • Viden om læringsteori, pædagogik og Forsvarets model for uddannelsestilrettelæggelse.
 • Viden om ledelse i relation til Forsvarets ledelsesgrundlag, herunder de bagvedliggende ledelsesteorier samt mangfoldighed, etik og moral i Forsvaret.
 • Viden om kernevædierne for Hærens befalingsmænd og deres udmøntning gennem bl.a. Hærens anvendelse af Command Teams.Viden om udvalgte dele af den militære straffelov og disciplinarlov.
 • Viden
 • Forståelse for pædagogisk teori og ledelsesteori som middel til udvikling af medarbejdere på manuel og laveste mellemlederniveau i egen enhed.

Færdigheder

 • Kunne anvende og kombinere principperne for føringsvirksomhed i delingsramme.
 • Kunne videreformidle valgte løsninger, herunder i rollen som fører formidle løsningen som en 5. pkt. befaling.
 • Kunne anvende og kombinere de sikkerhedsmæssige, sprængningsmæssige og våbenmæssige færdigheder i sit virke som skydeleder.
 • Kunne anvende Forsvarets gældende udviklings og bedømmelsessystemer og kombinere brugen og udførelsen for at fremme udviklingen af medarbejdere.
 • Kunne anvende og kombinere sine militærfaglige og ledelsesmæssige færdigheder i sit daglige virke, med henblik på at fastholde og udvikle fagligheden i egen enhed, herunder gennem kontrolvirksomhed.
 • Kunne vurdere personelspørgsmål ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv i relation til egen praksis samt som støtte og rådgivning af sin nærmeste leder.

Kompetencer

 • Kunne varetage faglærerrelaterede arbejdsprocesser i uddannelsestilrettelæggelse i rammen af underafdelingen.
 • Kunne varetage virket som skydeleder ved instruktionsskydninger og enhedsskydninger på gruppe/sektions niveau, og tage ansvar og initiativ til overholdelse af gældende sikkerhedsbestemmelser under gennemførelse af realistiske og doktrinære øvelser.
 • Kunne varetage føringsvirksomhed for en deling i delingsførerens fraværd.
 • Kunne varetage gennemførelsen af forsynings og vedligeholdelsestjenesten ved egen enhed.
 • På baggrund af sin viden om betydningen af disciplin og fysiske krav som motivation for opretholdelse af handlekraft i kritiske situationer, herunder føring under kamp, kunne identificere egne og undergivnes udviklingsbehov for samme.

For at blive optaget på uddannelsen skal Sergenten som ansøger:

 • Have forrettet tilfredsstillende tjeneste i graden som sergent, som udgangspunkt i 4 år
 • Fysiske basiskrav, jf bestemmelser, skal bestås inden uddannelsen kan påbegyndes. I tilfælde af midlertidige skader eller sygdom kan elevens myndighed anmode Hærens Sergentskole om dispensation, idet prøven efterfølgende skal gennemføres inden der kan tildeles Q og uddannelsesbevis for gennemført uddannelse.
 • Øvrige adgangskrav følger FPS: Retningslinjer ved forvaltning af optagelse på hærens grund- og videregående uddannelser for mellemledere.

Uddannelsen gennemføres med tilstedeværelse i 70 uddannelsesdage, (ca. 14 uger). Uddannelsesdagene planlægges til et gennemsnit på 7,4 timers undervisning per dag, og der kan derudover forventes 1-2 timers lektier per dag i gennemsnit. Nogle uger dog op til 15 timers lektier uden for arbejdstiden. Inkluderet i den daglige tidsnorm er der inkluderet ca. 10 dages udrykning til skydeterræn á 10 timer pr. dag

Uddannelsen består af fagene:

 • Uddannelseslære.
 • Føreruddannelse
 • Praksisledelse
 • Forsynings- og vedligeholdelsestjeneste
 • Tjenestekendskab
 • Skydelederuddannelse.
 • Sprængningsuddannelse.
 • CBRN-Uddannelse (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear warfare).

Uddannelsen er opdelt i tre dele, som i tid er flettet sammen:

 • En teoriforståelsesorienteret del, ca. 45 dage.
 • En tværfaglig praksisanvendelsesdel,
 • En afsluttende del indeholdende eksamen og slutprøver
 • Teoriforståelsesdelen er primært opbygget af klasseværelses- og grupperumsundervisning, hvor eleverne bliver undervist i teori og efterfølgende arbejder med praktisk med mindre opgaver.
 • Den tværfaglige praksisanvendelsesdel binder føringsvirke, uddannelseslære, forsynings- og vedligeholdelsestjeneste og skydelederuddannelsen sammen. Således skal eleverne planlægge og udføre uddannelsesdage, som kræver at alle fagene bliver tænkt sammen for at skabe meningsfyldt uddannelse for medeleverne, hvor undervisere fra flere fag observerer på eleverne ud fra deres faglighed.
 • Slutprøver gennemføres løbende når det giver mening for de kvalifikationsgivende fag. Eksamener gennemføres i de sidste to uddannelsesuger som afslutning på den tværfaglige praksisanvendelsesdel.

Indhold:

Uddannelseslære
 • Faglærerens rolle og virke, herunder kommunikation og tilbagemelding.
 • Udarbejdelse af uddannelsesdokumentation, herunder kvalifikationsrammen for livslang læring og LRH taksonomi.
 • Udvalgte læringsteorier, herunder refleksion, motivation og pædagogiske teorier.
Føringsvirke.
 • Oversergentens føringsvirke på delingsniveau, herunder doktrin forståelse.
 • Taktiske overvejelser inden for kampstilling, beredskabsområde og march.
 • Befalingsvirke og krigsføringens grundprincipper.
Praktiskledelse.
 • Lederudvikling af eleven med udgangspunkt i 360 graders personprofil matchet op imod forskellige ledelsesteorier.
 • Udvalgte ledelsesteorier, herunder kommunikation, kultur, motivation, menneskesyn, forandringsledelse, situationsbestemtledelse m.m.
 • Udfærdigelse af en skriftlig opgave eller synopsis med henblik på refleksion over egen praksis.
Forsynings- og vedligeholdelsestjeneste.
 • Forvaltningsgrundlag for FS&VEDL på DEL niveau, herunder normering, mønstring, VEDL m.m.
 • Surring og ammunitionstjeneste, herunder kørsel med små mængder.
Tjenestekendskab.
 • Virket på M221 niveau til forskel for M212, og befalingsmandens kerneværdier og anvendelse af Command Team i Hæren.
 • Orienterende lektioner omkring tjenstligt relevante emner.
 • Fokus samtaleleder
Skydelederuddannelsen.
 • Teori omkring skydesikkerhed herunder anvendelse af det reglementariske grundlag.
 • Planlægning og gennemførsel af skydelederopgaven i praksis, herunder banekommandør/sikkerhedsbefalingsmands rollen i praksis.
Sprængningsuddannelse.
 • Grundlæggende sprængningsuddannelse, herunder sprængningsteori og sikkerhedsbestemmelser ifm sprængning, samt teoretisk gennemgang af sprængningsmatriel.
 • Praktisk træning inden for forsagersprængning og ildmarkering.
CBRN-Uddannelse (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear warfare).
 • Gennemgang af den seneste opdaterede CBRN situation.
 • Sikkerhedsteori og praksisindøvelse med CS-gas spraydåse, og C-øvelsesgranat.

Der afholdes eksamen i:

 • Uddannelseslære (giver 10 ECTS point jf. aftale med UC-Syd).
 • Føringsvirke, (giver 10 ECTS point jf. aftale med UC-Syd).
 • Praksisledelse (giver 10 ECTS point jf. aftale med UC-Syd).

Beståelseskriterier:

 • Eksamenskarakterer er udtrykt ved 7-trins skalaen. Hvert enkelt eksamensfag skal bestås med en karakter på mindst 02.
 • For at blive indstillet til eksamen kan det kræves at den enkelte elev har gennemført et antal evalueringer og/eller afleveringsopgaver, nærmere defineret i de enkelte fag.

Til eksamen anvendes der overvejende censorer fra andre myndigheder / institutioner end hærenssergentskole.

Reeksaminationer

Hvis eleven ikke består ovennævnte eksamener (prøver), kan de i hvert fag gå til én reeksamination. Såfremt reeksamen ikke bestås gennemførers der elevevalueringskomission jf. BST i pkt. 11.

Klage over eksamen

Såfremt en elev ønsker at klage over en eksamen, skal dette gøres individuelt og skriftligt overfor skolen senest 2 uger efter modtaget bedømmelse.

Klagen kan være vedrørende:
 • Vejledning op til eksamen,
 • Prøveforløbet eller
 • Bedømmelsen.

Standpunktsprøver og bedømmelse

Der afholdes standpunktsprøver i:

 • Skydelederuddannelse.
 • Sprængningstjeneste.
 • CBRN-uddannelse.

Standpunktsprøverne vurderes ved ”Bestået” eller ”Ikke bestået”.

Bedømmelserne gennemføres ved intern censur.

Standpunktsbedømmelse.

Der foretages standpunktsbedømmelse af:

Sergentens praktiske virke som skydeleder i forbindelse med den praktiske gennemførelse af en skydning i skydelederuddannelsen.

Faget sprængningsuddannelse, hvor der gennemføres en praktisk prøve i forsagersprængning.

Standpunktsbedømmelserne vurderes ved ”Bestået” eller ”Ikke bestået”.

Uddannelsesbevis.

Beståede elever modtager uddannelsesbevis ved afslutning af uddannelsen. Kopi af uddannelsesbevis sendes til Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Såfremt evt. skader eller sygdom hindrer gennemførelse og beståelse af de fysiske krav, kan Q for uddannelsen samt uddannelsesbevis ikke tildeles eller udleveres før end de fysiske krav er bestået.

Commandteam VUT

Peter Work

Major - Chef VUT

Niels M. Christensen

Chefsergent - Lærer VUTII

Kontakt videreuddannelsestrin I

Holdfører:
Kaptajn Jesper Wiil

FIIN: fak-hs-vut11
Tlf.: +45 5086 4813
Mail: fak-hs-vut11@fiin.dk
Heraldik
Næste opstart
VUT I 19-2 Booket
© 2019 - Hærens sergentskole. Skriv til webmaster